Melius Klinieken

040-8200777

Eindhoven

076-2043232

Breda

0164-203060

Bergen op Zoom

0475-206088

Roermond

Home » Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) bepaalt de structuur en statutaire inrichting van Melius Klinieken en stelt de rechten en verplichtingen van haar individuele leden vast. Aan de AVA komen ten minste de navolgende wettelijke of statutaire bevoegdheden toe:

  • Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de RvB en van de RvT, tenzij deze bevoegdheid wettelijk aan de RvT toekomt;
  • De besluitvorming over statutenwijziging, ontbinding, omzetting, fusie en splitsing van Melius Klinieken;
  • De vaststelling van de jaarrekening en de winstbestemming;
  • Benoeming en ontslag van de externe accountant;
  • De besluitvorming over kapitaalverhoging en kapitaalvermindering;
  • Alle overige bevoegdheden die door de wet en de statuten niet aan de RvB, de RvT of anderen zijn toegekend.

De AVA en haar individuele leden houden bij het uitoefenen van hun bevoegdheden en stemrechten zorgvuldig rekening met de maatschappelijke doelstelling van Melius Klinieken.

De AVA dient zodanig invloed uit te kunnen oefenen op het beleid van de RvB en de RvT van Melius Klinieken, dat zij een volwaardige rol speelt in het systeem van “checks and balances” in Melius Klinieken.

De besluiten van de RvB omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van Melius Klinieken als maatschappelijke onderneming zijn aan de goedkeuring van de AVA onderworpen.

Het vaststellen van het reserverings- en dividendbeleid van Melius Klinieken (de hoogte en bestemming van een reservering, de hoogte van het dividend en de dividendvorm) geschiedt binnen de grenzen van de maatschappelijke doelstelling van Melius Klinieken.

Op de AVA worden het reserverings- en dividendbeleid en voorstellen tot uitkering van dividend als aparte agendapunten behandeld en verantwoord.

De RvB en RvT leggen verantwoording af aan de AVA over het door de RvB gevoerde beleid respectievelijk het door de RvT uitgeoefende toezicht.

Goedkeuring van het door de RvB gevoerde beleid (décharge van bestuurders) en goedkeuring van het door de RvT uitgeoefende toezicht (décharge van toezichthouders) worden afzonderlijk in de AVA in stemming gebracht.

De RvB en de RvT leggen (intern) verantwoording af aan de AVA over de governancestructuur van Melius Klinieken en de naleving van de Zorgbrede Governancecode.

Verantwoording over de naleving van de Zorgbrede Governancecode wordt afgelegd voorafgaand aan het voorstel tot goedkeuring van het door de RvB gevoerde beleid en het door de RvT uitgeoefende toezicht.

De AVA neemt zorgvuldig kennis en maakt een grondige beoordeling van de redengeving van eventuele afwijkingen van de bepalingen van deze code door Melius Klinieken.

Elke substantiële verandering in de governancestructuur van Melius Klinieken en in de naleving van de code wordt onder een apart agendapunt ter bespreking aan de AVA voorgelegd.

De RvB en de RvT verschaffen de AVA alle relevante informatie die zij behoeft voor de uitoefening van haar bevoegdheden en verstrekken haar voorts alle verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van Melius Klinieken zich daartegen verzet. Indien door de RvB en de RvT op een zwaarwichtig belang een beroep wordt gedaan, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht.

Het verslag van de AVA wordt uiterlijk drie maanden na afloop van de vergadering aan haar leden op verzoek ter beschikking gesteld.

Leden

De heer Drs. J. (Johannes) van Nordennen
Therapeut F. (Freek) Weijers MSc.
De heer F. (Freek) Weijers, Msc.
De heer Dr. C.W.J. (Kenneth) van Tilburg, FIPP