Melius Klinieken

040-8200777

Eindhoven

076-2043232

Breda

0164-203060

Bergen op Zoom

0475-206088

Roermond

Home » Cliëntenraad

Cliëntenraad

De cliëntenraad vertegenwoordigt de belangen van patiënten, hun naasten en bezoekers. De cliëntenraad denkt, praat en beslist actief mee over onderwerpen die voor patiënten van belang zijn. In de zorg waar de cliënt steeds meer centraal komt te staan, is cliënt medezeggenschap een belangrijke waarde.
Werken aan medezeggenschap van cliënten is een wettelijke vereiste en verplicht de zorginstellingen tot het instellen van een cliëntenraad zoals vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen.

Wat doet de cliëntenraad voor u?

Door de gemeenschappelijke belangen van patiënten te behartigen, kan de zorg beter worden afgestemd op de wensen en behoeften van onze patiënten en bezoekers. Over ontwikkelingen in de organisatie die de patiënt aangaan denken we actief mee en brengen we gevraagd en ongevraagd advies uit aan de raad van bestuur. Daarnaast volgen we voor patiënten (mogelijk) relevante in- en externe ontwikkelingen en trends.

Zo werkt de cliëntenraad

De cliëntenraad adviseert de Raad van Bestuur over ontwikkelingen binnen Melius Klinieken. De cliëntenraad overlegt regelmatig met de Raad van Bestuur. Met onze adviezen kan de zorg voor patiënten en bezoekers verbeterd worden. Bij besluiten die direct invloed hebben op de zorg van de cliënt, zoals kwaliteit, veiligheid, hygiëne is de instemming van de cliëntenraad nodig voordat deze uitgevoerd worden. De cliëntenraadsleden nemen om die reden deel aan veiligheidsdialogen, spiegelgesprekken en zijn onder andere geïnformeerd over de uitkomst van patiënttevredenheidsonderzoeken.

Werkplan cliëntenraad 2023-2025

1. De cliëntenraad

De cliëntenraad vindt het belangrijk om aan zijn cliënten en gesprekspartners binnen en buiten Melius Klinieken te laten zien waar de raad voor staat, waar hij mee bezig is en welke doelen worden nagestreefd.

a) de cliëntenraad komt op voor de gemeenschappelijke belangen van de patiënten van Melius Klinieken. Daarnaast zal de cliëntenraad een brug slaan naar de familie, begeleiders/mantelzorgers en bezoekers, welke van groot belang zijn voor de patiënten om zich gezien te voelen binnen Melius Klinieken.

b) de cliëntenraad denkt mee over ontwikkelingen in de organisatie die de patiënt aangaan.

c) de cliëntenraad brengt de ervaringen en belangen van cliënten over aan de Raad van Bestuur van Melius Klinieken. Zowel bij de gevraagde en ongevraagde adviezen die de Cliëntenraad uitbrengt aan de Raad van Bestuur als bij het al dan niet verlenen van instemming, bekijkt de cliëntenraad deze altijd vanuit het perspectief van de patiënt.

d) de cliëntenraad richt zich daarbij vooral op strategische en tactische aspecten, uitvloeiend in zaken op operationeel niveau.

e) naast zijn adviestaak ziet de cliëntenraad ook een rol weggelegd in het in- en extern volgen van (mogelijk) relevante ontwikkelingen en trends voor patiënten.

f) de cliëntenraad is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan dat de belangen van de patiënten binnen het zelfstandig behandelcentrum zo goed mogelijk probeert te behartigen.

g) de cliëntenraad bestaat – net als de patiënten van het zelfstandig behandelcentrum – bij voorkeur uit mensen met verschillende achtergronden.

h) het kader waarin de cliëntenraad zijn adviezen of instemming kan geven staat weergegeven in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen.

2. Visie en missie

Missie: de cliëntenraad Melius Klinieken spant zich maximaal in om de zeggenschap vanuit de samenleving vorm te geven, daarbij uitgaande van wet- en regelgeving en gevoed vanuit de samenleving. Dit geven wij vorm door gevraagde en ongevraagde advisering, deelname aan overlegstructuren op allerlei niveaus in de organisatie van een zelfstandig behandelcentrum en de bevordering van inspraak vanuit de samenleving.

Visie: gezondheid is kwetsbaar, dat geldt voor iedereen. Het zelfstandig behandelcentrum is een voorziening voor alle inwoners in onze regio. Zeggenschap vanuit de gemeenschap is daarom nuttig en noodzakelijk voor goed functioneren van het zelfstandig behandelcentrum.

3. Werkwijze

De cliëntenraad verzamelt zoveel mogelijk informatie door contact te leggen met de achterban. Er zijn geregeld overleggen gepland met vertegenwoordigers uit diverse geledingen van het zelfstandig behandelcentrum. Ook is de cliëntenraad een belangrijke informatiebron om informatie te krijgen over thema’s die spelen binnen en buiten het zelfstandig behandelcentrum.

De cliëntenraad vergadert drie keer per jaar plenair. Daarnaast zijn er drie plenaire vergaderingen met de Raad van Bestuur, waarvan één met een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht.

Elke toezichthouder heeft één of meerdere portefeuilles en is hiervoor aanspreekpunt en verantwoordelijk voor het bijhouden, signalering van ontwikkelingen en terugkoppeling naar de plenaire vergadering.

In gesprek met patiënten en bezoekers

Word lid van het Melius Klinieken patiënten panel.

Wij willen er alles aan doen om onze zorg zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften en wensen van onze patiënten, hun naasten en onze bezoekers. Daarvoor hebben we u hard nodig.

Wat de beste zorg inhoudt en hoe wij daar als Melius Klinieken invulling aan kunnen geven, bepalen wij sámen met u. Wilt u meedenken over de toekomst van onze zorg? Meld u dan aan voor ons Melius Klinieken patiënten panel. Panelleden geven hun mening over ontwikkelingen in het zelfstandig behandelcentrum. De uitkomsten gebruikt de cliëntenraad als bouwstenen voor het bepalen van standpunten en het uitbrengen van adviezen. Het is belangrijk dat de stem van de inwoners zo sterk mogelijk doorklinkt bij het nemen van besluiten.

De panelleden krijgen regelmatig (digitaal) vragen over allerlei (actuele) onderwerpen die bij Melius Klinieken spelen. Hoe meer leden, hoe nuttiger de uitkomsten zijn. De cliëntenraad weet hierdoor beter wat de mensen vinden van veranderingen in de zorg en de dienstverlening. Met die informatie kan de raad ook beter opkomen voor de patiënten belangen. De leden ontvangen per mail de uitkomsten van elk onderzoek. Daarnaast plaatsen we de uitkomsten op de website. De cliëntenraad geeft erbij aan wat er met de mening van de panelleden is gedaan.

Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen? Neem contact op met admin@meliusklinieken.nl.

Contact

Heeft u iets opgemerkt in het zelfstandig behandelcentrum wat beter kan? Laat het ons weten.

Cliëntenraad Melius Klinieken
admin@meliusklinieken.nl
Nijverheidssingel 89-91
4811 ZV Breda

De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten. Wel letten wij op trends in de klachten.