Melius Klinieken

040-8200777

Eindhoven

076-2043232

Breda

0164-203060

Bergen op Zoom

0475-206088

Roermond

Home » Klachten

Klachten en geschillen

Inleiding

De medewerkers van Melius Klinieken doen hun uiterste best om u goede zorg, kwaliteit en hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent over de bejegening of behandeling door de medisch specialist of de werknemers van Melius Klinieken. U kunt dan een klacht indienen.

U kunt erop rekenen dat we uw klacht altijd serieus nemen en strikt vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. Het indienen van uw klacht geeft ons de mogelijkheid om samen met u een oplossing te vinden. Ook helpt het ons om de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening te optimaliseren.

Onze klachtenregeling draagt eraan bij dat (potentiële) klachten zo vroeg mogelijk worden herkend en op informele wijze worden opgelost en formele klachten worden voorkomen. Ook biedt het Melius Klinieken belangrijke informatie om de kwaliteit van de zorg te bevorderen.

Voorleggen aan uw zorgverlener

In eerste instantie kunt u contact opnemen met uw medisch specialist. Hij of zij stelt het op prijs de gelegenheid te krijgen de oorzaak van uw klacht met u te bespreken. Dit is een zeer directe manier en gaat niet iedereen even gemakkelijk af. Maar als uw medisch specialist niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij ook niet proberen uw klacht op te lossen. De ervaring heeft geleerd dat een groot deel van de klachten op deze manier verholpen kan worden.

Voorleggen aan de klachtenfunctionaris

Wanneer u er samen met uw medisch specialist niet uit bent gekomen of u wilt liever met iemand anders praten dat uw zorgverlener, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Melius Klinieken. De klachtenfunctionaris zal een afspraak met u maken. In deze fase is er ruimte om in samenspraak met u op informele wijze tot een bevredigende oplossing te komen.

Geschillencommissie

Biedt ook dit voor u geen oplossing, dan kunnen wij u informeren over de geschillencommissie Zelfstandige Klinieken. Bij deze instantie kunt u een formeel standpunt van de zorgaanbieder over uw klacht vragen. Meer informatie vindt op de website van de geschillencommissie Zelfstandige Klinieken. U kunt hier de brochure van de geschillencommissie downloaden.

U wordt gevraagd om uw klacht schriftelijk kenbaar te maken aan de klachtenfunctionaris van Melius Klinieken. De klachtenfunctionaris kan u helpen met het opstellen van de klachtenbrief en u informeren over de stappen die u kunt zetten.

Indienen van een formele klacht

Wanneer de geschillencommissie een klacht ontvangt, zal deze een onderzoek starten naar de oorzaken van de klacht. Beide partijen zullen hierbij worden gehoord. Horen gebeurt schriftelijk of/en mondeling, dit naar het oordeel van de geschillencommissie.

Tijdens een zitting van de geschillencommissie wordt het onderzoek afgerond met een officiële uitspraak. Deze uitspraak bestaat uit een oordeel over de gegrondheid van uw klacht en een advies ter verbetering van de zorgverlening.

Tot slot

Om een gedegen onderzoek te doen kan het noodzakelijk zijn uw medisch dossier te raadplegen. Mocht dit nodig zijn, dan zal van tevoren schriftelijk toestemming worden gevraagd.

Bij de behandeling van uw klacht kunt u zich altijd laten bijstaan door derden. De eventuele kosten van deze bijstand zijn voor uw rekening, het klachtengeld bedraagt € 52,50.

Getracht wordt de klacht in een zo kort mogelijke tijd te behandelen. Om niet aan kwaliteit in te leveren dient u tenminste rekening te houden met een periode van 3 maanden.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Melius Klinieken of de geschillencommissie Zelfstandige Klinieken.

Melden van uw klacht

U kunt contact opnemen met de klachtenfunctionaris door het onderstaande klachtenformulier in te vullen. U ontvangt binnen 3 werkdagen een reactie van de klachtenfunctionaris.

Melius Klinieken is gecertificeerd lid van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en als zodanig aangesloten bij de erkende geschillencommissie ZKN.

Een klacht voor de klachtenfunctionaris kunt u ook schriftelijk indienen per post:

Melius Klinieken
T.a.v. klachtenfunctionaris (vertrouwelijk)
Nijverheidssingel 91
4811 ZV Breda

Klachtenformulier

* verplichte velden

Klachtenformulier