Melius Klinieken

040-8200777

Eindhoven

076-2043232

Breda

0164-203060

Bergen op Zoom

0475-206088

Roermond

Home » Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur (RvB) en op de algemene gang van zaken bij Melius Klinieken als maatschappelijke onderneming en staat de RvB met raad terzijde. De RvT vervult de werkgeversrol voor de RvB en zorgt onder meer door benoeming, evaluatie en ontslag dat Melius Klinieken is voorzien van een capabel bestuur. De RvT houdt toezicht op ten minste:

 • De realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van Melius Klinieken;
 • De strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van Melius Klinieken;
 • De opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 • De financiële verslaglegging;
 • De kwaliteit en veiligheid van zorg;
 • De naleving van wet- en regelgeving;
 • De verhouding met belanghebbenden en
 • Het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van Melius Klinieken.

De RvT bespreekt in ieder geval eenmaal per jaar de strategie en de voornaamste risico’s verbonden aan Melius Klinieken, de uitkomsten van de beoordeling door de RvB van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen alsmede eventuele significante wijzigingen daarin. Van het houden van deze besprekingen wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de RvT.

Aan de goedkeuring van de RvT zijn in ieder geval onderworpen de besluiten van de RvB omtrent:

 • De vaststelling van de begroting, de jaarrekening en de winstbestemming, tenzij deze bevoegdheid wettelijk aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders toekomt;
 • De vaststelling van (strategische) beleidsplannen van Melius Klinieken;
 • Het beleid van Melius Klinieken voor de dialoog met belanghebbenden;
 • Het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van Melius Klinieken met andere rechtspersonen of vennootschappen indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende gebeurtenis is voor Melius Klinieken;
 • Het bestuursreglement van de RvB;
 • Aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
 • Gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, of van het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam is voor Melius Klinieken en
 • Overige majeure beslissingen, vast te leggen in de statuten en/of het bestuursreglement.

Bij de vervulling van zijn taak richt de RvT zich naar het belang van Melius Klinieken als maatschappelijke onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij Melius Klinieken betrokken belanghebbenden af.

De RvT voert jaarlijks met de RvB als geheel een evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar. De RvT voert jaarlijks met elk van de leden van de Raad van Bestuur een gesprek over diens functioneren. De RvT is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De RvT evalueert zijn functioneren ten minste jaarlijks buiten de aanwezigheid van de RvB en informeert de RvB over de uitkomsten hiervan. De RvT voert jaarlijks een gesprek met de cliëntenraad.

De RvT heeft een eigen verantwoordelijkheid om van de RvB en de externe accountant alle informatie te verlangen die de RvT behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de RvT dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van Melius Klinieken. Melius Klinieken stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking.

De RvT is verantwoordelijk voor de benoeming, schorsing en ontslag, het verlenen van décharge en het vaststellen van de honorering van de leden van de RvB, tenzij deze bevoegdheid bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders berust.

De RvT dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan invullen.

Ieder lid van de RvT dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Ieder lid van de RvT beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de Raad.

Alle leden van de RvT volgen na benoeming een introductieprogramma of scholingsprogramma waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële, sociale en juridische zaken, de financiële verslaglegging door Melius Klinieken, de specifieke aspecten die eigen zijn aan Melius Klinieken waar betrokkene als lid van de RvT aan verbonden is en aan de verantwoordelijkheden als toezichthouder. De RvT beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen de toezichthouders gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding. Melius Klinieken speelt hierbij een faciliterende rol.

Ten minste één lid van de RvT beschikt over voor Melius Klinieken relevante kennis van en ervaring in de zorg.

Het aantal bestuurlijke of toezichthoudende functies van de leden van de RvT is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling door ieder van de leden van de Raad gewaarborgd is.

Een lid van de RvT kan maximaal tweemaal voor een periode van drie jaar zitting hebben in de RvT.

Bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de RvT wordt gebruik gemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde profielschets. De leden van de RvT worden op openbare wijze geworven, tenzij voor een bepaalde plaats in de RvT op grond van een wettelijke bepaling geldt dat deze plaats op voordracht wordt ingevuld of het recht tot benoeming aan anderen dan de RvT of de Algemene Vergadering toekomt.

Statutair is vastgelegd op welke gronden de RvT respectievelijk de Algemene Vergadering een lid van de RvT kan schorsen of ontslaan, welke meerderheid van stemmen hiertoe vereist is en welke eventuele daarbij te hanteren procedures worden gevolgd.

De RvT respectievelijk de Algemene Vergadering (AV) op voordracht van de RvT, stelt de honorering van de leden van de RvT vast.

De honorering van een lid van de RvT is niet afhankelijk van de resultaten van Melius Klinieken.

Aan leden van de RvT worden geen aandelen en/of rechten op aandelen bij wijze van honorering toegekend.

Het eventuele aandelenbezit van een lid van de RvT in Melius Klinieken, waarvan hij toezichthouder is, is ter belegging op de lange termijn.

Het jaardocument Maatschappelijke Verantwoording van Melius Klinieken bevat de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de honorering van de individuele leden van de RvT.

De RvT is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de RvB en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

Leden van de RvT die op voordracht, of door anderen dan de RvT of de AV dienen te worden benoemd, zijn onafhankelijk. De leden van de RvT vervullen hun functie zonder last of ruggenspraak en zonder een deelbelang te laten prevaleren.

Leden van de RvT verrichten nimmer taken van de RvB.

Een lid van de RvT kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van de RvB of van de RvT van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van Melius Klinieken geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de zorgorganisatie verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met Melius Klinieken.

Leden

dr. S. Tulner
De heer Dr. S.A.F. Tulner
Zorg, Kwaliteit & Veiligheid
L.G.J. Jansen
De heer L.G.J. Jansen
Bedrijfsvoering, Financiën