Melius Klinieken

040-8200777

Eindhoven

076-2043232

Breda

0164-203060

Bergen op Zoom

0475-206088

Roermond

Home » Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur (RvB) is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van Melius Klinieken. Dit houdt onder meer in dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de statutaire – en andere doelstellingen van Melius Klinieken, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling en voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De RvB legt hierover verantwoording af naar de Raad van Toezicht (RvT).

Bij de vervulling van zijn taak richt de RvB zich naar het belang van Melius Klinieken als maatschappelijke onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij Melius Klinieken betrokken belanghebbenden af. De RvB is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten van Melius Klinieken en voor de financiering van Melius Klinieken. De RvB rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de RvT. De RvB verschaft de RvT tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van de RvT.

De RvB draagt ervoor zorg dat werknemers en anderen die in een contractuele relatie tot Melius Klinieken staan, zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben aan de voorzitter van de RvB of aan een door hem aangewezen functionaris te rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen Melius Klinieken van algemene, operationele en/of financiële aard. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de RvB betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de RvT. Deze klokkenluidersregeling wordt algemeen bekend gemaakt.

De RvT stelt de omvang van de RvB vast, tenzij deze bevoegdheid bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) berust. De RvT is verantwoordelijk voor benoeming, schorsing en ontslag, het verlenen van décharge, het vaststellen van een maatschappelijk passende beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de RvB, tenzij deze bevoegdheid bij de AVA berust.

Een voormalig lid van de RvT van Melius Klinieken is gedurende een periode van drie jaar na het einde van zijn toezichthoudende functie niet benoembaar tot lid van de RvB.

De jaarlijkse verantwoording van Melius Klinieken bevat de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de beloning van de individuele leden van de RvB. Melius Klinieken verstrekt aan haar bestuurders geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke, tenzij in de normale uitoefening van het bedrijf en tegen de daarvoor voor het gehele personeel geldende voorwaarden en na goedkeuring van de RvT. Leningen worden niet kwijtgescholden.

De RvB is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van zijn eigen functioneren. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders spelen die van materiële betekenis zijn voor Melius Klinieken en/of voor de betreffende bestuurders, behoeven de goedkeuring van de RvT.

Een lid van de RvB kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van de RvT van Melius Klinieken of van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van Melius Klinieken geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als Melius Klinieken verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met Melius Klinieken. De RvB geeft de RvT op eerste verzoek inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties.

Leden

De heer Drs. J. (Johannes) van Nordennen
Therapeut F. (Freek) Weijers MSc.
De heer F. (Freek) Weijers, Msc.
De heer Dr. C.W.J. (Kenneth) van Tilburg, FIPP